Í lögum um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000 (ffl.) og reglugerð um greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði og greiðslu fæðingarstyrks nr. 1218/20008 (rgl.) er að finna nokkur ákvæði sem leitt geta til lengra fæðingarorlofs/-styrks vegna veikinda móður eða alvarlegs sjúkleika eða fötlunar barns. Þá er ákvæði sem fjallar um undanþágu frá námsframvindu og/eða ástundun náms hjá móður vegna heilsufarsástæðna. Loks eru ákvæði sem fjalla um framsal réttinda þegar foreldri er ófært að annast um barn sitt vegna sjúkdóms eða afleiðinga slyss. 


Almennt um vottorðagjöfina:

 • Læknisvottorð skulu skrifuð af sérfræðilækni.
 • Hafi læknir aðgang að Sögukerfi heilbrigðisstofnana skal notast við stöðluð form sem þar er að finna eftir því sem við á.
 • Hafi læknir ekki aðgang að Sögukerfi heilbrigðisstofnana er hægt að notast við stöðluð form sem má finna hér að neðan. 
 • Lögð er áhersla á að frumrit vottorða berist, þau séu vélrituð og undirrituð af lækni. Ef notast er við form hér að neðan er jafnframt gerð krafa um stimpil læknis.
 • Mikilvægt er að allir viðeigandi reitir á vottorðum séu fylltir út.
 • Nánari áherslur um vottorðagjöfina er að finna undir hverjum og einum lið hér að neðan.

Almennt um málsmeðferð Fæðingarorlofssjóðs:

 • Læknisvottorð eru yfirfarin af sérfræðilækni Fæðingarorlofssjóðs og lögfræðingi.
 • Læknisvottorðin eru yfirfarin einu sinni í viku vanalega á föstudögum.
 • Sé læknisvottorð ófullnægjandi eða því er synjað fær læknir afrit af bréfi Fæðingarorlofssjóðs til foreldris þar um.
 • Ekki er hægt að fá samband símleiðis við sérfræðilækni Fæðingarorlofssjóðs.  
 • Starfsfólk Fæðingarorlofssjóðs veitir nánari upplýsingar. 

Veikindi móður á meðgöngu:

Í 9. gr. rgl., sbr. 4. mgr. 17. gr. ffl., kemur fram að sé þungaðri konu nauðsynlegt af heilsufarsástæðum að mati sérfræðilæknis að leggja niður launuð störf eða hætta þátttöku á vinnumarkaði skv. b-lið 2. mgr. 13. gr. a meira en mánuði fyrir áætlaðan fæðingardag barns skal hún eiga rétt á greiðslum í fæðingarorlofi þann tíma en þó aldrei lengur en tvo mánuði. Beri fæðingu að fyrir áætlaðan fæðingardag barns fellur heimild til lengingar samkvæmt þessu ákvæði niður frá þeim tíma.

Með heilsufarsástæðum er átt við:

a.   sjúkdóma sem upp koma vegna meðgöngu og valda óvinnufærni,
b.   sjúkdóma, tímabundna eða langvarandi, sem versna á meðgöngu og valda óvinnufærni,
c.   fyrirbyggjandi meðferð til að koma í veg fyrir fyrirburafæðingu eða til að vernda heilsu fósturs, enda valdi meðferðin óvinnufærni.

Mikilvægt er að læknir rökstyðji þörf fyrir lenginu á fæðingarorlofi samkvæmt einhverjum stafliða a-c hér að framan og leggi áherslu á óvinnufærni móður af þeim völdum síðustu tvo mánuði fyrir áætlaðan fæðingardag barns. Þá er mikilvægt að niðurstaða læknisskoðunar komi fram.

Hér má nálgast staðlað form læknisvottorðs:
Vottorð vegna veikinda móður (DOC)
Medical certificate for maternity leave due to disease of mother (English version - DOC) 

Alvarleg veikindi móður í tengslum við fæðingu:

Í 13. gr. rgl., sbr. 3. mgr. 17. gr. ffl. og 20. gr. rgl., sbr. 2. mgr. 22. gr. ffl., kemur fram að heimilt er að framlengja fæðingarorlof/-styrk móður um allt að tvo mánuði vegna alvarlegra veikinda hennar í tengslum við fæðingu enda hafi hún í fæðingarorlofi sínu (eða þann tíma sem fæðingarstyrkur var greiddur) verið ófær um að annast barn sitt vegna veikindanna að mati sérfræðilæknis.

Mikilvægt er að læknir rökstyðji annars vegar að alvarleg veikindi móður megi rekja til sjálfrar fæðingarinnar og hins vegar að hún hafi af þeim völdum verið ófær um að annast barn sitt vegna veikindanna og þá í hve langan tíma. Þá er mikilvægt að niðurstaða læknisskoðunar komi fram.

Hér má nálgast staðlað form læknisvottorðs: 
Vottorð vegna veikinda móður (DOC)
Medical certificate for maternity leave due to disease of mother (English version - DOC)

Alvarlegur sjúkleiki og/eða fötlun barns:

Í 1. mgr. 17. gr. ffl., sbr. 1. mgr. 22. gr. ffl., kemur fram að heimilt er að framlengja sameiginlegan rétt foreldra til fæðingarorlofs/-styrks um allt að sjö mánuði ef um er að ræða alvarlegan sjúkleika barns eða alvarlega fötlun sem krefst nánari umönnunar foreldris.

Þá segir í athugasemdum við þessar greinar að miðað er við að alvarlegur sjúkdómur eða alvarleg fötlun barns krefjist sérstakrar umönnunar umfram það sem eðlilegt er við umönnun ungbarna án tillits til þess hvort barn liggi í lengri eða skemmri tíma á sjúkrahúsi. Er þá ekki átt við tilfallandi veikindi barna, svo sem hlaupabólu, eyrnabólgu eða aðra álíka sjúkdóma enda þótt veikindin geti verið þrálát.

Mikilvægt er að læknir leggi áherslu á að rökstyða þá sérstöku umönnun umfram það sem eðlilegt er við umönnun ungbarna sem alvarlegi sjúkleikinn eða alvarlega fötlunin krefst og þá í hversu langan tíma. Þá er mikilvægt að niðurstaða læknisskoðunar komi fram.

Hér má nálgast staðlað form læknisvottorðs: 
Vottorð vegna alvarlegs sjúkleika og/eða fötlunar barns (DOC)
Medical certificate for maternity leave due to disease in a child (English version - DOC)

Framsal réttinda vegna sjúkdóms eða afleiðinga slyss:

Í 9. mgr. 8. gr. ffl., sbr. 12. mgr. 18. gr. og 15. mgr. 19. gr. ffl., kemur fram að foreldri sem er ófært vegna sjúkdóms eða afleiðinga slyss að annast um barn sitt á fyrstu 24 mánuðunum eftir fæðingu þess sé heimilt að framselja rétt sinn til fæðingarorlofs/-styrks sem það hefur ekki þegar nýtt sér til hins foreldrisins að hluta eða öllu leyti. Ástand foreldris vegna sjúkdóms eða afleiðinga slyss sem leiðir til þess að foreldrið er ófært um að annast barnið á fyrrgreindu tímabili eða veita samþykki sitt um framsal réttinda sinna skal staðfest með læknisvottorði þess sérfræðilæknis sem annast foreldrið.

Mikilvægt er að sérfræðilæknir sem annast hefur foreldrið rökstyðji hvort foreldrið er ófært um að annast frumþarfir barns síns, svo sem að mata, þrífa eða klæða án aðstoðar á framangreindu 24 mánaða tímabili. Þá er mikilvægt að niðurstaða læknisskoðunar komi fram.

Þar sem ekki er fyrir hendi staðlað vottorð um framsal réttinda vegna sjúkdóms eða afleiðinga slyss er nauðsynlegt að nota almennt læknisvottorð við rökstuðninginn.

Undanþága frá námsframvindu og/eða ástundun vegna veikinda móður:

Í 13. mgr. 19. gr. ffl. kemur fram að heimilt er að greiða móður fæðingarstyrk þó að hún uppfylli ekki skilyrði um að hafa staðist kröfur um námsframvindu og/eða ástundun enda hafi hún ekki getað stundað nám á meðgöngu vegna heilsufarsástæðna. Í athugasemdum með ákvæðinu kemur fram að átt er við sambærilegar heilsufarsástæður og eiga við um veikindi móður sem valda óvinnufærni hennar á meðgöngu og fjallað er um hér að framan í kafla um veikindi móður á meðgöngu.

Mikilvægt er að læknir rökstyðji hvort hann telji að heilsufarsástæður móður á meðgöngu hafi haft áhrif á námsframvindu og/eða ástundun náms og þá á hvaða önn eða önnum. Þá er mikilvægt að niðurstaða læknisskoðunar komi fram.

Hér má nálgast staðlað form læknisvottorðs:

Vottorð vegna veikinda móður í námi (DOC)

Medical certificate for adequate educational performance and/or sufficient progress of studies (English version - DOC)


Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.